01 October, 2018

What is RAM in Gurbani ?


ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ? Meaning of RAM.

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ? Meaning of RAM.


ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਲਤ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਜਪਣ ਯੋਗ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ | 

'ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ" ਵਿਚ ਪੰਨ ਨੰ. 1159 ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ॥

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਓਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ | ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਕਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ |

ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਮਤਿ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮੁ ਉਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਧੰਨ ਜਾਂ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ | 

RAM Naam is a collection of real knowldge (knowledge about our Origin)

ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਖਜਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਮਤਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਸ ਵਿੱਚੋ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹਉਮੈ ਰਹਿਤ ਮਤਿ ਜਾਂ ਅਕਲ ਹੈ ਓਹੀ ਰਾਮ ਹੈ | 

ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਧਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਚੱਕਰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤਕ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਅਕਲ ਵਿੱਚੋ ਹਉਮੈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ | ਜਦੋ ਮਤਿ ਵਿਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਆਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਕਿ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ |

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮਤਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ? ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿ

ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਵਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਥੋਰੀ, ਰਾਮ ॥

ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਤਿ ਹੈ (ਮਨ ਦੀ ਅਕਲ) ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਤਿ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸਮਰਥ ਹੈ | 

ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਿ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਵ ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਹੈ | ਜਦੋ ਮਤਿ ਪਰਮਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਦੋ ਹੀ ਹਉਮੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

ਮਨੁ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਮਨੁ ਦੇ ਰਾਮੁ ਲੀਆ ਹੈ ਮੋਲਿ ||

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹਉਮੈ ਰਹਿਤ ਮਤਿ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ |

ਰਾਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਕੇ ਕਬੀਰ ਗਾਠ ਨਾ ਖੋਲ ||

ਸਭ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਮਤਿ ਜੋ ਹਉਮੈ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਕੇ ਮਨੁ (ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਮਾ) ਦਾ ਵਜੂਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ | ਪਰ ਜਦੋ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਸਭ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |

ਸਭੈ ਘਾਟ ਰਾਮੁ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ...

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅਕਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ | ਲੇਖਕ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ | 

ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਰੱਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ |

-----------

ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ...

_________________________________________

What is RAM in Gurbani ? 


The word Ram had come in old Hindu texts, which had been practiced in a wrong way by making a recitalable name. Gurbani has given it a correct explanation of what is Ram or Ram Naam really. In the "Adi Granth", pege no. 1159 has its direct definition that

Raja Ram Naam Mora Brahm Gian ||

The knowledge that is the treasure of knowing yourself, that Ram Naam is. This entire world is Brahm (divine) and to know the Brahm, those real knowledge or intelligence accumulated are called Ram Naam, in Gurbani. The difference between Ram or Ram Naam is not too much, that those real knowledge or intelligence accumulated are called Ram and the Ram Naam is called the collected treasure of knowledge. The person who has this treasure does not have any intelligence, he has intelligence from his origin. Ego from him ends. Simply put, if you say so easily, that is a non-egoistic intellect, that is Ram. Only through ego, the wisdom comes in Brahm and creates the body and gets trapped in the cycle of death and birth. This cycle continues as long as the ego in wisdom or intelligence, it does not come to an end. When ego comes in wisdom, then the other party is standing, which is addressed by the Dasam Patshah as Shyam or Sham.

Now the question arises, how can be the Ram a wisdom? In response to this we have another line in Gurbani that

You are the greatest, my knowledge is nothing in front of you Ram ||

Meaning, that which is our wisdom (wisdom of mind) is that it is weak and small, unable and your wisdom (wisdom of your holly mind) which is Ram is huge and powerful. Only by ego, our wisdom is weak and small. When wisdom leaves the highest level and becomes selfish, then the ego comes. It is because of ego that world comes into existence, which is a group of desires. Only by eliminating egoistic mind, the ram is attained.

According to Gurbani, the real meaning of Ram is ego-free or divine wisdom. That is why Ram Nam is said to be the substance in Gurbani and not any reciting mantra.

Ram padarath paike kabeera ganth na khol ||

We all are actually Ram in the house, ie the intellect which is ego free but due to the illusion, it takes the form of our mind, which has started to understand separately and the body itself. Got it But when the illusion disappeared and the ego disappeared, then the entire Ram starts to look like speaking.

Ram is speaking in all minds, otherwise who is speaking without Ram||

All of this is written in GurBani only. It is necessary to rubbing Gurbani and collect intelligence from it. Whatever the author is writing, he is writing with the wisdom of Gurbani and he has nothing his own. There is a need to understand and search Gurbani rather than to just read it.-----------