07 October, 2018

"Soul" "Spirit", what do these terms really mean ?ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ? What is Soul or Spirit?

ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ? What is Soul or Spirit?

ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਕਲੀ ਵਜੂਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ। ਆਤਮਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋ ਆਤਮਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਾਨਣਾ ਜਾਂ experience ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜਾਂ ਅਸਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਪਰ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਬੈਠਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈ। 

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਇਕ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀੜੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਓਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। 

ਆਤਮਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ develop ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਇਕ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਮ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖੜਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।  ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਵਾਰਥ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। 

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਦਾ ਭਰਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਆਪ ਹੀ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਚੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਦਾ ਇਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਵੇ। 

ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੱਸ ਲੋੜ ਹੋ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦ। 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਵਿਵੇਕ ਪਛਾਣੀਏ।

ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਐਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਬਿਵੇਕੁ ॥

---------

ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੇਹੁ ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ...
"Soul" "Spirit", what do these terms really mean ?

"Soul" "Spirit", what do these terms really mean ?


To know the soul, it is very important to know our Origin through our artificial existence body. The soul is not such a thing as to be explained by speak or write. When the soul is not the only thing to look at then how can we explain it in words. If you want to know or experience the soul then first know your real identity or our Origin. But yes, we can discuss some information about the soul.

The person who first understood a little, first became a God. In fact, God is our second side, our original one. Now it was new and the understanding came to the devotees first. Man is nothing but a worm. The knowledge of this worm comes as it gets enhanced as wel as is developing itself. Due to the sleep of ignorance, it is stuck in the illusion, which is why it has stood his ground about physical body. This is called ego. It has assumed its own as a body. But the day it became aware of its origin, its illusion of being bitten is itself being done. Now the question arises, who is able to get out fron this illusion and who can tell the truth about it? This is the work of religion, but no religion in the world is doing this work which can make the person know the true knowledge of its Origin.

Here comes the topic of spirit, what is the spirit. Whatever is true understandable in this insect, it is the spirit. The spirit is a true comprehension or intelligence collected, who has to grow and become God. God is one. Because of pride or ego, we are selfish and have become all separate, on the day it goes out of selfishness, it also gets rid of selfishness, and achieves eternal happiness.


----------