ਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਤਿ ਗਲਤ ਹੈ? Is worldly wisdom wrong?

Logical Reasoning, GurParsad, Gurmat, SatGur